BOK  /  tel. 89 307 44 44

Dotacja na innowacje POIG 8.4

POIG
UEFRR

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

8. Oś Priorytetowa:

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.4

Zapewnienie dostępu do Internetu (na etapie „ostatniej mili”)

Tytuł projektu

"Równość  w dostępie do nowoczesnych łącz internetowych na prowincjach Polski."

 

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu pt.: „Równość w dostępie do nowoczesnych łącz internetowych na prowincjach Polski jest zapewnienie 140 podmiotom z powiatów lidzbarskiego i bartoszyckiego dostępu do szerokopasmowego Internetu o przepustowości min. 2Mb/s symetrycznie.

Źródłem weryfikacji powyższego celu będzie liczba umów z podmiotami, którzy podczas realizacji projektu uzyskają dostęp do szerokopasmowego Internetu o przepływności min. 2 Mb/s symetrycznie.

Cele szczegółowe związane ze wskaźnikiem produktu:

 • Stworzenie 26 punktów PIAP do dystrybucji szerokopasmowego Internetu, 
 • Budowa infrastruktury w postaci 9 km sieci światłowodowej wraz z niezbędnym osprzętem,
 • Stworzenie nowego miejsca pracy w regionie o wysokiej stopie bezrobocia,
 • Przeprowadzenie 2 kampanii informacyjno-promocyjnych mających na celu zainteresowanie potencjalnych odbiorców tworzonymi możliwościami dostępu do szerokopasmowego Internetu współfinansowanymi ze środków UE.

Cele szczegółowe związane ze wskaźnikiem rezultatu:

 • Podłączenie 140 podmiotów do szerokopasmowego Internetu o przepływności min. 2 Mb/s symetrycznie,
 • Wzrost liczby korzystających z Internetu na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym o 140 podmiotów,
 • Wykorzystanie materiałów reklamowych promujących opisywany projekt w ilości 1500 szt.

Źródłem weryfikacji powyższych celów szczegółowych będą: protokoły odbioru robót, wewnętrzna dokumentacja firmy (umowa o pracę, umowy o świadczenie usług z beneficjentami ostatecznymi), dokumenty księgowo - finansowe firmy, wzory materiałów promocyjnych.

Cele jakościowe:

 • wzrost dostępu do treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu,
 • zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców regionu,
 • ułatwienie wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy (np. telepraca),
 • zrównanie szans w dostępie do informacji,
 • zrównanie szans młodzieży (opisywanego regionu i lepiej rozwiniętego) w dostępie do nowości, materiałów naukowych i dydaktycznych za pośrednictwem Internetu,
 • zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego,
 • wzrost dostępności Internetu dla szerokich kręgów społecznych,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
 • łatwiejszy dostęp do e-urzędów.

Celem priorytetowym polityki Unii Europejskiej jest umożliwienie powszechnego dostępu do Internetu. Realizując projekt „Równość w dostępie do nowoczesnych łącz internetowych na prowincjach Polski” Firma Lasnet bezwzględnie wpisuje się w program UE.

Projekt realizowany przez Lasnet realizuje cele:

 • założone w PO IG poprzez zwiększenie dostępności do szerokopasmowego Internetu. Wsparcie rozwoju szerokopasmowego Internetu w gospodarstwach domowych, szczególnie na obszarach nieatrakcyjnych ekonomicznie dla operatorów komercyjnych, a także w gospodarstwach o niskich dochodach przyczyni się do wzrostu liczby potencjalnych klientów gospodarki elektronicznej. Realizacja projektu przez firmę umożliwi również włączenie się w główny nurt odbiorców innowacyjnej gospodarki tych, dla których tradycyjne otoczenie gospodarcze stanowi istotną barierę (dotyczy to przede wszystkim podmiotów na obszarach w największym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym).
Województwo Powiat Gmina Miejscowość Kod pocztowy
warmińsko-mazurskie lidzbarski Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński 11-100
Ignalin 11-100
Łaniewo 11-100
Runowo 11-100
Nowa Wieś Wielka 11-100
Redy 11-100
Miłogórze 11-100
Workiejmy 11-100

Orneta

Orneta

11-130
bartoszycki Górowo Iławeckie Janikowo 11-220
Glądy 11-220

Termin realizacji projektu: 1.10.2010 r.- 31.03.2013 r.

"Dotacje na Innowacje"
"Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

8. Oś Priorytetowa:

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.4

Zapewnienie dostępu do Internetu (na etapie „ostatniej mili”)

Tytuł projektu

"Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu przez firmę Lasnet w gminie Lidzbark Warmiński"

 

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu przez firmę Lasnet w gminie Lidzbark Warmiński” jest budowa infrastruktury telekomunikacyjnej, która umożliwi 350 podmiotom z gminy Lidzbark Warm. dostęp do szerokopasmowego Internetu o przepustowości min. 2Mb/s. Obszary te objęte są negatywnym zjawiskiem wykluczenia cyfrowego, ponieważ budowa takiej infrastruktury w tym regionie do tej pory była ekonomicznie nieopłacalna na zasadach rynkowych.

Cele szczegółowe związane ze wskaźnikiem produktu:

 • zakup 350 zestawów klienckich do podłączenia szerokopasmowego Internetu dla użytkowników końcowych,
 • budowa 10400 m sieci światłowodowej, które umożliwią dostęp do Internetu dla użytkowników końcowych.

Cele szczegółowe związane ze wskaźnikiem rezultatu:

 • podłączenie 350 użytkowników końcowych do szerokopasmowego Internetu.
 • wzrost dostępu do treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu,
 • zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców regionu,
 • ułatwienie wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy (np. telepraca),
 • zrównanie szans w dostępie do informacji,
 • zrównanie szans młodzieży (opisywanego regionu i lepiej rozwiniętego) w dostępie do nowości, materiałów naukowych i dydaktycznych za pośrednictwem Internetu,
 • zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego,
 • wzrost dostępności Internetu dla szerokich kręgów społecznych,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
 • łatwiejszy dostęp do e-urzędów.

Celem priorytetowym polityki Unii Europejskiej jest umożliwienie powszechnego dostępu do Internetu. Realizując projekt „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu przez firmę Lasnet w gminie Lidzbark Warmiński" Firma Lasnet bezwzględnie wpisuje się w program UE.

Projekt realizowany przez Lasnet realizuje cele:

 • założone w PO IG poprzez zwiększenie dostępności do szerokopasmowego Internetu. Wsparcie rozwoju szerokopasmowego Internetu w gospodarstwach domowych, szczególnie na obszarach nieatrakcyjnych ekonomicznie dla operatorów komercyjnych, a także w gospodarstwach o niskich dochodach przyczyni się do wzrostu liczby potencjalnych klientów gospodarki elektronicznej. Realizacja projektu przez firmę umożliwi również włączenie się w główny nurt odbiorców innowacyjnej gospodarki tych, dla których tradycyjne otoczenie gospodarcze stanowi istotną barierę (dotyczy to przede wszystkim podmiotów na obszarach w największym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym).
Województwo Powiat Gmina Miejscowość Kod pocztowy
warmińsko-mazurskie lidzbarski Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński 11-100
Pilnik 11-100

Termin realizacji projektu: 24.06.2013 r.- 30.09.2015 r.

"Dotacje na Innowacje"
"Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka